วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559


สถาบันโรคทรวงอก รับบุคลากรเพิ่ม 13 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2559 เป็นงานราชการประจำ ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.jobbkk.com ลองโทรสอบถามรายละเอียดก่อนนะค่ะ ทางแอดมินเป็นเพียงผู้นำข่าวการรับสมัครมาช่วยเผยแพร่เท่านั้นค่ะสถาบันโรคทรวงอก เปิดรับบุคลากร 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันโรคทรวงอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รายละเอียดมีดังนี้
1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 
- เงินเดือน 7590 บ
เปิดรับตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. 59 – 31 มี.ค.59
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป รวมถึงงานบริการยานพาหนะ ขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.พนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 
- เงินเดือน 7590 บ.
เปิดรับตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. 59 – 15 มี.ค.59
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานด้านโภชนาการ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม จัดซื้อ กำหนดรายการอาหารและปรุงอาหารให้กับผู้ป่วยพิเศษ สามัญ เฉพาะโรคและผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง รวมถึงการปรุงอาหารจัดเลี้ยงสำหรับใช้ในการประชุม สัมมนา อบรม ภายในหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 5 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ปวช.
- เงินเดือน 8300 บ.
เปิดรับตั้งแต่วันที่  5 - 29 ก.พ. 59
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันสุขภาพ งานบันทึกหรือจัดทำข้อมูล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การตรวจสอบหรือจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การจัดทำ การบันทึก การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

4.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
- เงินเดือน 13300 บ.
เปิดรับตั้งแต่วันที่  15 ก.พ. 59 – 18 มี.ค.59
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อ นัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม และบริหารงานหลายด้านด้วยกัน เช่น งานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา งานโครงการหรืองานกองทุนต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันโรคทรวงอก ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ที่โทร 02-574-0999 ต่อ 30142
*****เอกสารที่ต้องนำมา*******
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 3 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่าย)
2. สำเนาประกาศนียบัตร สำเนาปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ ไว้ด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น