วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557


งานราชการ ประจำปี 2557 : มหาวิทยาลัยมหิดลรับสมัครอาจารย์ วันที่ 21 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน หากสนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้จากเว็บไซด์มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.lc.mahidol.ac.th

งานอื่นๆ ได้แก่ งานพาร์ทไทม์,งานเสริม,อาชีพเสริมรายละเอียดงาน

  ปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการสอนในรายวิชาหนึ่งวิชาใดที่หลักสูตรเปิดการเรียนการสอน การให้คำแนะนำและควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาในหลักสูตรฯ ดำเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพหุวัฒนธรรมศึกษา การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งการร่วมจัดกิจกรรมทางวิชาการเสริมหลักสูตร และการช่วยงานการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

  ๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ศึกษาศาสตร์ ภูมิภาคศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหมาะสม และผู้สมัครต้องเป็นผู้ไม่ติดเงื่อนไขการชดใช้ทุนกับหน่วยงานอื่นใด
  ๒. มีประสบการณ์การสอนหรือการบรรยายวิชาการในระดับอุดมศึกษา และเคยนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ หรือการวิจัยที่มีความร่วมมือระดับนานาชาติ 
   ๓. เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ความเป็นพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศจีนและอินเดียในมิติต่างๆ อาทิ อิทธิพลของรัฐชาติในยุคหลังอาณานิคม มิติทางด้านนโยบาย สิทธิทางวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
  ๔. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ในระดับดีมาก

สมัครด้วยตนเอง:  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อบริษัท
มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.lc.mahidol.ac.th


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น