วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557


แนะนำอาชีพเสริม-งานพาร์ทไทม์ สำหรับผู้ที่ต้องการมีรายได้เสริม สร้างธุรกิจทำเงินด้วยตัวเอง ธุรกิจที่ทำได้ไม่ยาก สามารถทำให้คุณมีอาชีพเสริม ทำขายรายได้ดี วันนี้ทางเว็บแนะนำวิธีการทำเค้กสับปะรถ จุดเด่น จุดขายด้านสุขภาพ


บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ : รายงาน
 "ความคิดสร้างสรรค"์ นอกจากความช่างสังเกตแลว้ การรู้จกัมองหาวตัถุดิบในพื้นที่มาใช้ก็ยังเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งที่ใช้ได้ เรื่องราวทางวัฒนธรรมมาสร้างจุดขาย ผสมเข้ากับรสชาติเฉพาะด้านด้วย ก็มี
โอกาสที่จะสร้างความน่าสนใจใหก้ บั สินคา้ไดไ้ม่ยาก อยา่ งเช่น 'เค้กสับปะรด" ของ "ธนิดา จตุรพรชัย" ที่เป็ นของดีเมืองประจวบคีaขันธ์ ซึ่งทีม 'ช่องทางทา กิน" จะนา เสนอในวันนี้

 ธนิดา เจ้าของสูตรเค้กสับปะรดโกลเด้น ซุ เล่าว่าเค้กสับปะรดที่ทำอยู่นั้นเป็นสูตรกตกทอดมากจากครอบครัว แต่นา มาปรับให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น โดยนอกจากจะเป็นขนมทานเล่น หรือเป็นของฝากแลว้ ด้วยชื่อที่เป็นมงคลทั้งคำว่า "โกลเด้น้ " ที่แปลวา่ ทองในภาษาอังกฤษ คำว่า "ซู" ที่แปลวา่ กรอบนุ่มใน ภาษาจีน รวมถึงในภาษาจีนฮกเกี้ยนก็มีคำ เรียกวตัถุดิบหลักที่นา มาใช้อย่างสับปะรดวา่ "อ่องหลาย" ที่แปลวา่โชคดีเข้ามา ท าให้เค้กสับปะรดเป็ นขนมมงคลที่นิยมใช้ในเทศกาลส าคัญอีกด้วย
 "เป็นสูตรตน้ ตา รับของครอเป็นขนมสูตรฮกเก้ียน แต่ปรับปรุงสูตรเล็กนอ้ย เพื่อให้เขา้กบั
ปัจจุบนั โดยเฉพาะการปรับสูตรใหเ้หมาะกบักลุ่มลูกคา้ที่รักสุขภาพ" ธนิดา เจา้ของสูตรขนมเค้กสับปะรด
กล่าว  แมจ้ะเป็นของทานเล่น แต่ถูกเพิ่มค่าดว้ยการชูจุดเด่นเป็น "ขนมสุขภาพ" ดว้ยการนา วตัถุดิบอยา่ ง "แป้งขา้วกลอ้งงอก" มาทดแทนวตัถุดิบเดิมอยา่ งแป้งสาลี อีกท้งัส่วนผสมอยา่ งน้า ตาลก็เปลี่ยนมาใชน้ำผึ้งออร์แกนิคแทน ท าให้ได้เค้กสับปะรดตามสูตรปรับปรุงในแบบฉบบัของเธอ นอกจากอร่อยยงัแฝงดว้ย
คุณค่าทางอาหารเพิ่มข้ึนดว้ย.
 ทุนเบ้ืองตน้ ในการทา ขายเป็นอาชีพ ใชเ้งินลงทุนประมาณ 50,000 บาท ส่วนทุนวตัถุดิบอยทู่ ี่ประมาณ
50% จากราคาขาย โดยราคาขาย 1 กล่องมี 6 ชิ้น ขายราคา 120 บาท
 อุปกรณ์ในการท า ประกอบดว้ย เครื่องตีส่วนผสม, เตาอบ, แม่พิมพใ์ส่เคก้, ถาด, กระทะ และอุปกรณ์
ครัว อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการท าขนม อาทิ ไม้พาย, ชอ้ นตวงส่วนผสม, ถว้ยหรือเหยอืกสา หรับปรุงส่วนผสม
 ส่วนผสม "ตัวเค้ก" ประกอบด้วย แป้ งข้าวกล้องงอก 5 ถ้วย, เนยเค็ม 150 กรัม, ไข่ไก่ 3 ฟอง, ผงฟู 1 InfoQuest Limited
ชอ้ นชา และผงไอซิ่ง 1 ถว้ย ขณะที่ในส่วนของ "ไส้สบั ปะรด" ส่วนผสมประกอบดว้ย เน้ือสับปะรด 1
กิโลกรัม และน้า ผ้งึ 1 ถว้ย ส่วนผสมตามสูตรน้ี สามารถทา ได ้50 ชิ้น

 ขั้นตอนการท าเนื้อเค้ก เริ่มจากนา แป้งขา้วกลอ้งมาผสมเขา้กบัผงฟู ทา การตีผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเครื่องตี
เมื่อส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้นา มาต้งัทิ้งไวส้ ักพกั หนั มานา เนยเคม็และผงไอซิ่งผสมใหเ้ขา้กนั ตีดว้ยเครื่องตีจน
ส่วนผสมข้ึนเน้ือฟูจึงหยดุ ทา การปาดดว้ยไมป้ าด เติมไข่ไก่ลงไป ตีดว้ยความเร็วต่า จนส่วนผสมเขา้กนัจึง
หยดุ จากน้นั เติมแป้งขา้วกลอ้งงอกลงไป ตีส่วนผสมอีกคร้ังดว้ยความเร็วต่า จนแป้งเขา้กนัดีกบั ส่วนผสม เติม
น้า สะอาดลงไปเล็กนอ้ย ตีจนเขา้กนัอีกคร้ัง
 ต่อมาเป็นข้นั ตอนการทา ไส้สับปะรด นา เน้ือสับปะรดมาทา การยใีหล้ะเอียด เติมน้า ผ้งึลงไปตาม
สัดส่วนที่ไดต้วงไว ้ทา การกวนเน้ือสับปะรด เมื่อไดไ้ส้สับปะรดกวนแลว้ นา แป้งที่เตรียมไวม้าทา การห่อกบั
ไส้สับปะรด แลว้นา เคก้ที่ไดใ้ส่ลงแม่พิมพเ์คก้ที่เตรียมไว ้ นา เขา้เตาอบ ต้งัอุณหภูมิประมาณ 250 องศา
เซลเซียส อบประมาณ 15 นาที จึงนา ออกจากเตาอบ ต้งัทิ้งไวใ้หเ้ยน็ เป็นอนั เสร็จข้นั ตอนการทา "เคก้
สับปะรด"
 "ด้วยความที่เป็นขนมสุขภาพ จึงไม่มีการเติมสารกนั เสียหรือใส่สารกนั บูด แต่ขนมก็มีอายกุ ารเก็บได้
นาน โดยสามารถเก็บไวไ้ดป้ ระมาณ 3 เดือน" ธนิดา เจา้ของสูตรกล่าว
 ใครสนใจ 'เคก้ สับปะรด" รูปแบบน้ี ตอ้งการติดต่อ ธนิดา จตุรพรชยั ติดต่อไดท้ ี่ โทร. 08-9837-7944
หรือเฟซบุ๊ก www. facebook.com/pages/พันตา-Punta-Pineapple-Cake ซึ่งใครที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือโซ
เชียลเน็ตเวริ์ก ก็สามารถเปิดเขา้ไปดูหรือสอบถามกนัได ้ซ่ึงนี่ก็เป็นอีกหน่ึงเมนูขนมทา เงิน เป็นอีก 'ช่องทาง
ทา กิน" ที่น่าสนใจ...
 ชมคลิปช่องทางทา กินไดท้ ี่ www.dailynews.co.th และทาง Daily News Flash
 คู่มือลงทุน...เคก้ สับปะรด
 ทุนเบ้ืองตน้ ประมาณ 50,000 บาท
 ทุนวัตถุดิบ ประมาณ 50% จากราคา
 รายได ้ราคา 120 บาท / 6 ชิ้น
 แรงงาน ต้งัแต่ 1 คนข้ึนไป
 ตลาด กลุ่มของฝาก ขนมกินเล่น
 จุดน่าสนใจ ชูจุดขายเป็นขนมสุขภาพ
--จบ--

 --เดลินิวส์ ฉบบัวนั ที่ 6 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น